KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

My, Prospero Broker Sp. z o.o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20 jesteśmy Administratorem Twoich/Waszych danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać:

a) Twoje dane osobowe zawarte w formularzu lub umowie, gdyż przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. w oparciu o uzyskane od Ciebie dane określimy Twoje wymagania i potrzeby, aby przekazać Tobie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia podjęcia przez Ciebie świadomej decyzji.

b) Twoje dane osobowe zawarte w formularzu lub umowie, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Twoje/Wasze dane osobowe zawarte w formularzu lub umowie, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

d) Twoje/Wasze dane osobowe przekazane z twojej/Waszej zgodzie na ich przetwarzanie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Okres przechowywania danych

a) Twoje/Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 90 dni licząc od dnia przekazania informacji o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym;

b) Twoje/Wasze dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji umowy;

c) Twoje/Wasze dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania lub przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaną usługą – 6 lat;

d) Twoje/Wasze dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty lub osoby przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie/Wam:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych dobrowolne i jest warunkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń; jest warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy; jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich/Waszych danych, na etapie, w którym jesteśmy administratorem, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.